Πιλοτική διερεύνηση των ψυχομετρικών χαρακτηριστικών μιας κλίμακας για την εκτίμηση γλωσσικών και γνωστικών λειτουργιών από γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠιλοτική διερεύνηση των ψυχομετρικών χαρακτηριστικών μιας κλίμακας για την εκτίμηση γλωσσικών και γνωστικών λειτουργιών από γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας (EL)
Psychometric evaluation of a parental rating scale for estimating language and cognitive functions in preschoolers: A pilot investigation (EN)

Vatsina, Ioanna
Mouzaki, Angeliki

ELKE, University of Crete (EL)

Στόχος αυτής της πιλοτικής μελέτης είναι η ψυχομετρική διερεύνηση μιας κλίμακας για την αναπτυξιακή εκτίμηση παιδιών 4 έως 7 ετών από τους γονείς τους, με απώτερο στόχο την συμβολή των σχετικών πληροφοριών στην έγκαιρη ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών. Η κλίμακα βασίστηκε στην αγγλική κλίμακα Ratings of Everyday Academic and Cognitive Skills- REACS (Lamb, 2008) και περιλαμβάνει ερωτήσεις για τη γνώση της ονομασίας γραμμάτων, αριθμητικών συμβόλων και επίγνωσης του γραπτού λόγου. Επίσης, περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν γνωστικές λειτουργίες όπως βραχύχρονη και μακρόχρονη μνήμη, φωνολογική επεξεργασία, μη λεκτική επικοινωνία και μη λεκτική πρόσληψη λόγου, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και εκτίμηση του ρυθμού μάθησης. Η πιλοτική μελέτη εξέτασε αρχικά δείκτες εσωτερικής συνέπειας και αξιοπιστίας των απαντήσεων ενός τυχαίου δείγματος γονέων (Ν=243), ενώ η διερευνητική ανάλυση παραγόντων επιβεβαίωσε την παραγοντική δομή του αρχικού εργαλείου. Επιπλέον, αξιολογήθηκαν ατομικά 29 παιδιά ηλικίας 4-7 ετών με συστοιχία σταθμισμένων κι άτυπων μετρήσεων γνωστικών και γλωσσικών δεξιοτήτων. Η συγκλίνουσα εγκυρότητα της κλίμακας εκτιμήθηκε με συγκρίσεις μεταξύ των επιδόσεων των παιδιών και τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων από τους γονείς τους. Συμπερασματικά, το συγκεκριμένο εργαλείο πληροί σχετικά ψυχομετρικά χαρακτηριστικά χαρακτηριζόμενο από υψηλή εσωτερική συνέπεια και υψηλή σταθερότητα στον χρόνο (αξιοπιστία επανεξέτασης) καθιστώντας το υποψήφιο για εξέταση της συνεισφοράς του στις ανιχνευτικές διαδικασίες που ακολουθούνται για την πρόληψη των μαθησιακών δυσκολιών στο πλαίσιο του γενικού σχολείου. (EL)
This pilot study examined the psychometric characteristics of a scale to be used by parents of young children for rating cognitive skills and literacy development. The scale was roughly based on the parent form of “Ratings of Everyday Academic & Cognitive Skills” (REACS) (Lamb, 2008) in an effort to develop a cost-effective tool that could potentially increase the predictive validity of early screening assessments. The original scale had been developed to contain three indexes (academic skills, cognitive skills, self-regulation) related to school functioning subscales (Math, Reading, Writing, Language, Learning, Memory, Problem Solving, Attention, Hyperactivity Control, Impulse Control, and Organization). Raters respond to each item on a 6-point scale: 1 = Never, 2 = Rarely, 3 = Sometimes, 4 = Usually, and 5 = Always and 6= Unknown. For this study we collected 243 forms from parents while individualized testing was conducted with 22 Kindergarten children. A subsample of parents (N=44) completed the scale a second time to investigate reliability of their ratings. Test-retest reliability of the raters' estimations and the internal consistency of the scale were examined, while the validity of the Greek scale was established by inspecting the factor structure through exploratory factor analyses. Associations with child achievement measures (letter names and sounds, phonological awareness, vocabulary, invented spelling, word reading, etc.) were also examined. Study's initial findings regarding the psychometric properties of the scale support our claim that it should be used by parents of young children for rating child's cognitive, language and academic skills. They are also discussed within the context of early identification of at-risk children within the school for providing early intervention programs. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Screening (EL)
parental rating (EL)
early identification (EL)


Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2015-11-25


Laboratory of Pedagogical Research & Applications (EN)

2241-7206
Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση; Vol 3, No 2 (2015); 136-156 (EL)
Preschool and Primary Education; Vol 3, No 2 (2015); 136-156 (EN)

Copyright (c) 2015 Ioanna Vatsina, Angeliki Mouzaki (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.