Tο ψυχοκοινωνικό κλίμα της τάξης: Εννοιολογικό περιεχόμενο, θεωρητικό υπόβαθρο, εργαλεία μέτρησης και επίδραση στα μαθησιακά επιτεύγματα των μαθητών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Tο ψυχοκοινωνικό κλίμα της τάξης: Εννοιολογικό περιεχόμενο, θεωρητικό υπόβαθρο, εργαλεία μέτρησης και επίδραση στα μαθησιακά επιτεύγματα των μαθητών (EL)
The Classroom Psycho-Social Climate: Conceptual Content, Theoretical Background, Measurement Instruments and Relation to Students' Learning Outcomes (EN)

Charalampous, Kyriakos
Kokkinos, Constantinos M

To ψυχοκοινωνικό κλίμα (ΨΚ) της τάξης έχει αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής μελέτης στη διεθνή βιβλιογραφία. Ωστόσο, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί, η έρευνα γύρω από το ΨΚ της τάξης διέπεται από συγκεκριμένες παρανοήσεις, αντιφάσεις και ελλείψεις τόσο σε θεωρητικό, όσο σε εμπειρικό επίπεδο. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάσει την πορεία της έρευνας που αφορά στο ΨΚ της τάξης, επιχειρώντας να αποδομήσει παρανοήσεις και αντιφάσεις, καθώς και να παρουσιάσει κριτικά δύο από τα σημαντικότερα επιτεύγματα αυτής της ερευνητικής περιοχής: (α) την κατασκευή πληθώρας έγκυρων και αξιόπιστων ερευνητικών εργαλείων για τη μέτρηση του ΨΚ της τάξης σε διάφορα μαθησιακά περιβάλλοντα και βαθμίδες εκπαίδευσης, και (β) τη σύνδεση του ΨΚ της τάξης με ποικίλα μαθησιακά επιτεύγματα γνωστικής και συναισθηματικής φύσης. Συζητούνται οι εκπαιδευτικές προεκτάσεις των ευρημάτων της σχετικής έρευνας, καθώς και ενδεχόμενες μελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις. (EL)
The purpose of the present paper was to review the extant research on Classroom Psycho-Social Climate (CPSC), in order to underscore and resolve misconceptions, contradictions, and deficiencies, as well as to critically present two of its most important research accomplishments: (a) the construction of a plethora of valid and reliable research instruments to measure the construct of CPSC in various learning environments and at different educational levels, and (b) the association of CPSC with cognitive and affective learning outcomes. The definitions proposed for CPSC are generally characterized by ambiguity. Yet, most researchers agree that the CPSC represents a multidimensional construct, the defining indicators of which, tend to be statistically confirmed in most studies, while at the same time new ones are added, thus providing the construct with a dynamic status. Various theories have been proposed to conceptualize CPSC, the most acknowledged being that of Lewin’s (1936) Field Theory, Murray’s (1938) Needs-Press model, and Getzel and Thelen’s (1960) Socio-Psychological Theory. Two independent research programs and their enduring theoretical and empirical legacy signaled the new era in CPSC research. Rudolf Moos proposed a three-dimensional structure descriptive of all psycho-social climates regardless of the social context (school classrooms, correctional institutions, military facilities, etc.) (1974), and Herbert Walberg demonstrated that students’ were in position to make valid inferences regarding CPSC (1969). Contemporary CPSC research has revealed some methodological issues which need to be taken into consideration when designing CPSC studies. One of the most remarkable achievements of CPSC research is the development of many valid and widely used research instruments for measuring CPSC in various educational contexts and at different educational levels. These instruments reflect the expansion of CPSC research in terms of the integration of new conceptual dimensions, as well as the widening of the age level of students to whom they are addressed. However, despite the increased production of mixed-methods studies in contemporary CPSC research, the cross-cultural adaptation of CPSC instruments, especially those addressing elementary students, has resulted in ambiguous findings. Moreover, whereas most CPSC instruments are based on Moos’s three-dimensional proposal, empirical findings support different allocation of the subscales in these dimensions than the scale developers. Another significant outcome of CPSC research is the examination of the association of CPSC with students’ cognitive and affective learning outcomes. Indeed, empirical findings support the link between the CPSC and various learning outcomes, such as academic achievement, attitudes, self-efficacy, motivation, self-handicapping, and students’ emotional and cognitive involvement. In addition, contemporary CPSC research has examined different paths through which CPSC affects student outcomes. For example, researchers have shown that self-efficacy and achievement goals mediate the relationship between CPSC and student outcomes, such as academic achievement, emotional involvement, etc. Nonetheless, and despite the extended investigation of the relationship between CPSC and student outcomes, research has failed to present consistent evidence with regards to the effect of specific CPSC indicators on student outcomes. What’s more, in cases where CPSC indicators presented negative associations with student outcomes, the explanations provided were insufficient, whereas follow up investigations did not take place. Of course CPSC research has followed other fruitful directions which are also presented in this review. Practical implications of CPSC research findings and future research directions are also discussed. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εκπαιδευτική μέτρηση (EL)
Ψυχοκονωνικό κλίμα της τάξης (EL)
σχολική τάξη (EL)
αντιλήψεις μαθητών (EL)
επίδοση (EL)


Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2015-11-25


Laboratory of Pedagogical Research & Applications (EL)

2241-7206
Preschool and Primary Education; Τόμ. 3 Αρ. 2 (2015); 157-186 (EL)
Preschool and Primary Education; Vol. 3 No. 2 (2015); 157-186 (EN)

Copyright (c) 2015 Kyriakos Charalampous, Constantinos M Kokkinos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.