Ο Πολίτης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Ο Πολίτης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

Χατζησωκράτης, Δημήτριος

Text (Book , Education )
Text

ατομικά δικαιώματα
γυναικείο κίνημα
συνδικαλιστικές ελευθερίες
Σύνταγμα
χλωρίδα
δικαιώματα του παιδιού
δικαιώματα της γυναίκας
παιδεία
φθορά του περιβάλλοντος
ποιότητα ζωής
κοινοτικό δίκαιο
δικαιώματα του ανθρώπου
οικολογία
πανίδα
δασική έκταση
πολιτικά δικαιώματα
εργασιακές σχέσεις
προστασία του καταναλωτή
ευρωπαϊκό σύνταγμα
οικοσύστημα
ποιότητα του περιβάλλοντος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.