Ο Εργαζόμενος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Ο Εργαζόμενος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

Σπυριδάκης, Μάνος

Σε μια περίοδο κατά την οποία έννοιες όπως εργασία, απασχόληση, εργασιακές σχέσεις μεταβάλλονται, το παρόν εγχειρίδιο επιχειρεί να παραθέσει κάποιον προβληματισμό και κυρίως να εισάγει τον αναγνώστη με ένα συνοπτικό και περιεκτικό τρόπο στον «κόσμο της εργασίας». Έτσι, η παρούσα έκδοση δε διεκδικεί τόσο το χρίσμα της πρωτοτυπίας όσο της παροχής ενός στοιχειώδους, απολύτως απαραίτητου όγκου γνώσης και πληροφορίας για τα ζητήματα με τα οποία καταπιάνεται. Η θεματική του βασίστηκε στους άξονες που έχουν καθοριστεί από το ΙΔΕΚΕ και μόνον. Απευθύνεται στους σπουδαστές που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στο πλαίσιο της έννοιας της δια βίου μάθησης, όπως αυτή εν γένει εκλαμβάνεται ως σκόπιμη μαθησιακή δραστηριότητα, η οποία πραγματοποιείται σε συνεχιζόμενη βάση με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων ενός ατόμου. Επιπλέον, η συγγραφή του, βάσει του πνεύματος που εν συντομία διατυπώνεται σε αυτόν τον πρόλογο, θεμελιώθηκε σε σχετική με τη θεματική βιβλιογραφία στην οποία γίνεται αναφορά εντός του εγχειριδίου και η οποία παρατίθεται στο τέλος του κειμένου. Η παρούσα έκδοση συμπληρώνεται ενημερωτικά με αποσπάσματα νομοθεσίας και κείμενα, όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο από σχετικούς με την εργασία φορείς, όπως υπουργεία, οργανισμοί, κ.ά.

Text (Book , Education )
Text

αγορά της εργασίας
απολαβές από την εργασία
συνδικάτο
εργασία εξ αποστάσεως
αμοιβή επί τη αποδόσει
σύμβαση εργασίας
μισθός
εργασία
παιδεία

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.