Οργανισμός/επιχείρηση και Ψυχολογία της Εργασίας

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Οργανισμός/επιχείρηση και Ψυχολογία της Εργασίας

Μακρή-Μπότσαρη, Εύη

570: Ψυχογιός, Ιωάννης Κ.
570: Μπάρλα, Σοφία-–-Άννα
570: Ρούσσιας, Ιωάννης Μουλαδούδης, Γρηγόρης Καντωνίδου, Μαρία
340: Χριστόπουλος, Βασίλειος

Παρουσιάζονται οι αντιπροσωπευτικότερες επιστημονικές και ερευνητικές προσεγγίσεις σχετικά με τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη βέλτιστη απόδοση του συστήματος «Οργανισμός/επιχείρηση και εργαζόμενοι». Γίνονται αναφορές στις θέσεις της Ψυχολογίας της Εργασίας σχετικά με τους πιο πάνω παράγοντες παρουσιάζονται τυπικές διαδικασίες και πρακτικές που είναι προϊόντα επιστημονικής έρευνας και συνδέονται με την άσκηση του έργου των Βιομηχανικών και Οργανωτικών Ψυχολόγων στους χώρους εργασίας.

Text (Education )
Text

εξανθρωπισμός της εργασίας
τόπος εργασίας
διοίκηση προσωπικού
ικανοποίηση από την εργασία
αξιολόγηση του προσωπικού
συνθήκες εργασίας
εργασιακές σχέσεις
προσωπικό
υγεία κατά την εργασία
ψυχολογία της εργασίας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.