Οδηγίες για τη διενέργεια μελέτης περίπτωσης επιχειρηματικότητας

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Οδηγίες για τη διενέργεια μελέτης περίπτωσης επιχειρηματικότητας

Παλαιοκρασάς, Σταμάτιος

570: Μπάρλα, Σοφία–Άννα
651: Ψυχογυιός, Ιωάννης Κ. Ρούσσιας, Ιωάννης Μουλαδούδης, Γρηγόρης Καντωνίδου, Μαρία
340: Χριστόπουλος, Βασίλειος

Περιλαμβάνεται η μεθοδολογία και τα βήματα για την διενέργεια μια μελέτης περίπτωσης, όπως ο σχεδιασμός, η συλλογή δεδομένων, η ανάλυση των δεδομένων η άντληση συμπερασμάτων και η συγγραφή της έκθεσης της ΜΠ.

Text (Education , Guide)
Text

περιπτωσιολογική μελέτη
επεξεργασία δεδομένων
καταχώρηση δεδομένων
ανάλυση πληροφοριών
συλλογή δεδομένων
έρευνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2007
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.