Περιβάλλον – Οικολογία

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Περιβάλλον – Οικολογία

Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος

540: Μαγουλάς, Κωνσταντίνος

Text (Book , Education )
Text

νερό
ρύπανση
φυσικό περιβάλλον
οικολογία
ατμόσφαιρα
ρύποι του νερού
ατμοσφαιρική ρύπανση
διαχείριση των αποβλήτων
αειφόρος ανάπτυξη
οικιακά απόβλητα
ανακύκλωση αποβλήτων
οικοσύστημα
βιοποικιλότητα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.