Βιομηχανική ψυχολογία

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Βιομηχανική ψυχολογία

Καλούρη, Ουρανία Χ.

Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό έχει ως στόχο να εισάγει τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς του ΟΑΕΔ στην έννοια της Βιομηχανικής / Οργανωτικής Ψυχολογίας και να τους καταστήσει ικανούς να χρησιμοποιούν τις έννοιες και τις πρακτικές εφαρμογές της οργανωσιακής ψυχολογίας ως διαμεσολαβητές για τους μαθητές τους / εκπαιδευόμενους προκειμένου οι τελευταίοι να μπορούν να εργαστούν πιο αποδοτικά στις σύγχρονες επιχειρήσεις και να συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους.

Text (Education )
Text

ικανοποίηση από την εργασία
διαρκής εκπαίδευση
εργασιακές σχέσεις
ψυχολογία
εργασία
σπουδές εκπαιδευτικών

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2008
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.