Εκπαιδευτική πολιτική και διοίκηση

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Εκπαιδευτική πολιτική και διοίκηση

Σαΐτης, Χρήστος

Περιλαμβάνονται θέματα όπως: Βασικές εισαγωγικές έννοιες της εκπαιδευτικής πολιτικής και διοίκησης. Συνταγµατικές αρχές για την εκπαίδευση και το ζήτηµα της παιδαγωγικής ελευθερίας. Ιστορική εξέλιξη των θεωριών οργάνωσης και διοίκησης και η επίδρασή τους στη διοίκηση της εκπαίδευσης. ∆οµή και ανάλυση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος: Επισκόπηση των εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων και αλλαγών. ∆οµή και λειτουργία του Εκπαιδευτικού Συστήµατος (βαθµίδες, τύποι σχολικών µονάδων, θεσµοί, καινοτοµίες κλπ) και του συστήµατος Τεχνικής – Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το σύστηµα της µαθητείας. Κεντρική και περιφερειακή εκπαιδευτική διοίκηση. Η εκπαιδευτική µονάδα ως διοικητική µονάδα και φορέας άσκησης και διαµόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής. Εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του εκπαιδευτικού συστήµατος και της εκπαιδευτικής µονάδας. Σχολικό κλίµα. Η διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού ως επιστήµη και ως οργανωτική λειτουργία. Κατηγορίες προσωπικού στην εκπαίδευση. Πολιτικές στελέχωσης εκπαιδευτικών υπηρεσιών και πολιτικές εξέλιξης και ανάπτυξης των στελεχών της εκπαίδευσης. ∆ιεύθυνση και διαχείριση των ανθρωπίνων σχέσεων στην εκπαίδευση. Φύλο και διοίκηση της εκπαίδευσης. Πολιτική ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας στην εκπαιδευτική µονάδα. Συγκριτική Εκπαιδευτική ∆ιοίκηση και Πολιτική: Ευρωπαϊκή και διεθνής εκπαιδευτική πολιτική. Το σύστηµα της µαθητείας και το δυαδικό σύστηµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης στις χώρες της Ε.Ε. Σύγχρονες τάσεις στην επαγγελµατική εκπαίδευση στις χώρες της Ε.Ε. Οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαιδευτική πολιτική και για την επαγγελµατική εκπαίδευση. Σύνδεση της εκπαιδευτικής πολιτικής µε τις πολιτικές για την απασχόληση.

Text (Education )
Text

διοίκηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
σχολική ζωή
διαρκής εκπαίδευση
οργάνωση της εκπαίδευσης
σπουδές εκπαιδευτικών
εκπαιδευτικό σύστημα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2008
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.