Συμβουλευτική και προσανατολισμός

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Συμβουλευτική και προσανατολισμός

Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δέσποινα

Η ενότητα περιλαμβάνει θέματα όπως: Συµβουλευτική (έννοια, σκοπός, εξέλιξη και περιεχόµενο). Σχέση µε Συµβουλευτική ψυχολογία. Το θεωρητικό υπόβαθρο, η µεθοδολογία της Συµβουλευτικής και οι εφαρµογές της. Έννοια και περιεχόµενο της συµβουλευτικής παρέµβασης. ∆εοντολογία και αρχές εφαρµογής της Συµβουλευτικής και του Προσανατολισµού. Αξιολόγηση στη Συµβουλευτική. Αναφορά σε «περιπτώσεις» (case studies) από το σχολικό χώρο που απαιτούν συµβουλευτική παρέµβαση /υποστήριξη. Έννοια, σκοπός και περιεχόµενο, εξέλιξη του Σχολικού Εκπαιδευτικού και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού. Η συµβουλευτική του διάσταση. Η επαγγελµατική ανάπτυξη – ωρίµανση του ατόµου. Θεωρητικές βάσεις της επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου. Αγωγή σταδιοδροµίας και εξωσχολικοί φορείς. Επιδράσεις στην επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου. Μεθοδολογία της Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας & Οργάνωση υπηρεσιών και παρεµβάσεων Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού. Αξιολόγηση του θεσµού συνολικά. Η αξιολόγηση στο θεσµό. Το µάθηµα αυτό θα πραγµατοποιηθεί σε συνεργασία µε τη ∆/ση Επαγγελµατικού προσανατολισµού του ΟΑΕ∆ η οποία διαθέτει και εξειδικευµένα στελέχη και µεγάλη εµπειρία στην υλοποίηση προγραµµάτων επαγγελµατικού προσανατολισµού στα σχολεία του ΟΑΕ∆.

Text (Education )
Text

διαρκής εκπαίδευση
επαγγελματική εξέλιξη
ψυχολογία
σχολικός προσανατολισμός
σπουδές εκπαιδευτικών
επαγγελματικός προσανατολισμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2008
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.