Σύγχρονες διδακτικές κατευθύνσεις

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Σύγχρονες διδακτικές κατευθύνσεις

Βαϊνά, Μαρία

Η θεματική ενότητα «Σύγχρονες Διδακτικές Κατευθύνσεις» αποβλέπει στο να συνδέσει την «παραδοσιακή διδακτική» με τη «σύγχρονη» και να προσφέρει το έδαφος για την ανάπτυξη και αξιοποίηση προοδευτικών πλαισίων και μορφών διδασκαλίας για τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων των εκπαιδευτικών περί Διδακτικής και για την ανανέωση εν γένει του προφίλ τους ως εκπαιδευτικών μέσω της μετάβασης από τη διδακτική του αντικειμένου στη διδακτική του δρώντος υποκειμένου. Το θεµατικό περίγραµµα της ενότητας περιλαμβάνει: ∆ιδακτικοί νεωτερισµοί και ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης. ∆ιδακτικές προσεγγίσεις µε νέες τεχνολογίες. Η αξιοποίηση των σύγχρονων παιδαγωγικών κατευθύνσεων στο σχεδιασµό της διδασκαλίας. Ευέλικτα διδακτικά σχήµατα, ευέλικτα Σχέδια ∆ιδασκαλίας, αξιοποίηση εξωσχολικών εστιών µάθησης. Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις και µέθοδοι (οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, διδασκαλία µε οµάδες δύο ατόµων, εξατοµικευµένη διδασκαλία, διδασκαλία µε βάση την εσωτερική διαφοροποίηση του µαθήµατος, διδασκαλία µε τη µέθοδο σχεδίου δράσης / project, διδασκαλία µε βάση τη διερευνητική διαδικασία, διδασκαλία µε τη µέθοδο της ανακάλυψης, διδασκαλία µε βάση την ερµηνευτική µέθοδο, επιτόπια διδασκαλία, διδασκαλία προσανατολισµένη στην επίλυση του προβλήµατος, διδασκαλία µε µοντελοποίηση, διδασκαλία από οµάδα εκπαιδευτικών / team teaching, διδασκαλία µε βάση την ανάπτυξη από τους µαθητές Ατοµικού Φακέλου του Μαθήµατος, καταιγισµός ιδεών, κτλ.) Η διδασκαλία ως δηµιουργία. Η διδακτική ελευθερία του εκπαιδευτικού. Σύνδεση διδακτικών µεθόδων. ∆ιερεύνηση των διδακτικών στόχων µιας διδασκαλίας πέραν των γνωστικών προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας της δηµιουργικότητας, της κριτικής ικανότητας, του οµαδικού πνεύµατος, της αναγνώρισης αξιών, της απόκτησης στάσεων κτλ. Σχεδιασµός και οργάνωση σχολικών projects, καθώς και εξωσχολικών διδακτικών δραστηριοτήτων σε συνάρτηση µε τα περιεχόµενα του Α.Π. Χρησιµοποίηση της τεχνολογίας προσοµοίωσης στη διδασκαλία των µαθηµάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων.

Text (Education )
Text

μέθοδος εκμάθησης
διδακτικό υλικό
εκπαιδευτικός
νέα παιδαγωγική
διαρκής εκπαίδευση
παιδαγωγική μέθοδος
οργάνωση της εκπαίδευσης
σπουδές εκπαιδευτικών

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2008
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.