Εισαγωγή στους Η/Υ

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Εισαγωγή στους Η/Υ

Πανέτσος, Σπύρος

Η εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και η επίδρασή τους στη ζωή µας σήµερα. ∆εδοµένα και πληροφορία, η λογική του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αρχιτεκτονική και λογισµικό του Η/Υ (hardware, software). Λειτουργικό σύστηµα: Εισαγωγή στα Windows, εργαστηριακή άσκηση στη χρήση των Windows. O Η/Υ ως εργαλείο δηµιουργίας ηλεκτρονικών παρουσιάσεων, εργαστηριακή άσκηση µε την εφαρµογή PowerPoint. ∆ιαδίκτυο (Internet): τεχνολογία και λογισµικό, περιήγηση στον παγκόσµιο ιστό, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, εργαστηριακές ασκήσεις µε Internet Explorer και Outlook Express.

Text (Education )
Text

επεξεργασία δεδομένων
λογισμικό
ηλεκτρονικός υπολογιστής
διαρκής εκπαίδευση
πληροφορική
μικροϋπολογιστής
σπουδές εκπαιδευτικών

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2008
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.