Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ

Σιασιάκος, Κωνσταντίνος Μ.

Θεωρίες µάθησης και µάθηση µέσω υπολογιστή µε έµφαση στον εποικοδοµητισµό/ κονστρουκτιβισμό (constructivism) (Papert), ανακαλυπτική µάθηση (Bruner), στην κοινωνικο-πολιτιστική θεωρία (Vygotsky) και στις εφαρµογές τους στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Είδη εκπαιδευτικού λογισµικού: προγράµµατα εξάσκησης (drill and practice), προγράµµατα µάθησης µε καθοδηγούµενη ανακάλυψη (discovery model), προγράµµατα που υποστηρίζουν εργαστηριακές δραστηριότητες (computer based laboratories), εκπαιδευτικά προγράµµατα µε διερευνητικό περιβάλλον µάθησης και χρήση προσοµοιώσεων (exploratory model). Οι εφαρµογές προσοµοίωσης που διαθέτουν τα εργαστήρια του ΟΑΕ∆. Η εκπαιδευτική αξιοποίηση της ποσοτικής και ποιοτικής µοντελοποίησης µέσω Η/Υ.: εργαστηριακές ασκήσεις τη µοντελοποίηση παραδειγµάτων µε διδακτική αξία. Ο Η/Υ ως νοητικό εργαλείο(mindtool): δηµιουργία και εκπαιδευτική αξιοποίηση προσοµοιώσεων και µικρόκοσµων (microworlds), εργαστηριακές ασκήσεις. Οι εκπαιδευτικές εφαρµογές του διαδικτύου (internet): εργαστηριακή άσκηση.

Text (Education )
Text

διδακτικό υλικό
διαρκής εκπαίδευση
παιδαγωγική μέθοδος
εκπαιδευτικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
αυτοματοποιημένη διδασκαλία
σπουδές εκπαιδευτικών

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2008
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.