Εκπαιδευτική τεχνολογία - Πολυμέσα

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Εκπαιδευτική τεχνολογία - Πολυμέσα

Μουντρίδου, Μαρία

Το θεματικό περίγραμμα περιλαμβάνει: οπτικοακουστικά µέσα (προβληµατισµοί, αναζητήσεις). Επικοινωνία, µαζική επικοινωνία, νέες τεχνολογίες (διαδίκτυο, πολυµέσα). Γνώση των τεχνικών και παιδαγωγικών δυνατοτήτων που προσφέρει κάθε µέσο χωριστά (ιστορική εξέλιξη, δυνατότητες) και κατά κατηγορία οπτικών ή ηχητικών ή οπτικοαουστικών. Γνώση της χρήσης και αξιοποίησης κάθε οπτικοαουστικού µέσου στην τάξη. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού οπτικοαουστικού υλικού. Παραγωγή διδακτικού οπτικοαουστικού υλικού. Αλφαβητισµός και οπτικοακουστικά (γνώση των κωδικών από αυτούς που θα χρησιµοποιηθούν τα οπτικοακουστικά). Ρεύµατα και τάσεις επιστηµονικές.

Text (Education )
Text

διδακτικό υλικό
ηλεκτρονικός υπολογιστής
διαρκής εκπαίδευση
υπερκείμενο
πολυμέσα
μικροϋπολογιστής
τηλεπληροφορική
σχεδίαση με τη βοήθεια υπολογιστή
σπουδές εκπαιδευτικών
παιδαγωγική μέθοδος
υπερμέσα
εκπαιδευτικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
αυτοματοποιημένη διδασκαλία

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2008
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.