Αξιοποίηση υπηρεσιών Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Αξιοποίηση υπηρεσιών Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα

Φραντζή, Κατερίνα
Λύκου, Χριστίνα
Καρβούνης, Αλέξανδρος
Ιντζίδης, Βαγγέλης
Καραλή, Μαντώ
Βοκοτοπούλου, Ειρήνη

Στις εφαρμογές γραμματισμού της ενότητας αυτής επιδιώκεται η εξοικείωση με τις επικοινωνιακές και γλωσσικές πρακτικές που σχετίζονται με την αξιοποίηση των δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, επιδιώκεται η κατανόηση και η αποτελεσματική χρήση αυθεντικών κειμένων και παραδειγμάτων που συναντώνται κατά την χρήση των υπηρεσιών αυτών.

Text
Text (Other)

εκπαίδευση ενηλίκων
κοινωνική ασφάλιση
κοινωνικοπολιτισμικές ομάδες
γλώσσα
ασφάλιση
φορολογική δήλωση
πληροφόρηση
βιβλιοθήκη
οικονομική εφορία
δημόσια υγεία
φορολογία
εργασία

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.