Δικαιώματα εργαζομένου

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Δικαιώματα εργαζομένου

Μηλιώνης, Χρίστος
Λύκου, Χριστίνα
Καραλή, Μαντώ

570: Καραντζόλα, Ελένη Βοκοτοπούλου, Ειρήνη Σκούρα, Βουβούλα Χαλκιόπουλος, Δημήτρης

Στις εφαρμογές γραμματισμού του προγράμματος αυτού, επιδιώκεται η εξοικείωση με τις επικοινωνιακές και γλωσσικές πρακτικές που σχετίζονται με τη διεκδίκηση δικαιωμάτων των εργαζομένων. Εξετάζονται αυθεντικά κείμενα που συναντώνται με στόχο την κατανόηση και αποτελεσματική χρήση τους.

Text (Education )
Text

εκπαίδευση ενηλίκων
κοινωνικοπολιτισμικές ομάδες
γλώσσα
ασφάλεια
ασφάλιση
πρόσβαση στην αγορά εργασίας
σύμβαση εργασίας
άδεια εργασίας
δικαίωμα εργασίας
εργασία

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.