Νέες δεξιότητες στο χώρο εργασίας

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Νέες δεξιότητες στο χώρο εργασίας

Λύκου, Χριστίνα
Ρασιδάκη, Χριστίνα

570: Καραντζόλα, Ελένη Βοκοτοπούλου, Ειρήνη Σκούρα, Βουβούλα Χαλκιόπουλος, Δημήτρης

Στο τεκμήριο αυτό επιδιώκεται o εντοπισμός ορισμένων χαρακτηριστικών των πηγών άγχους/στρες στο χώρο εργασίας και προτείνονται τρόποι για να αποφεύγουμε τις παγίδες και στρατηγικές ατομικής αντιμετώπισης του άγχους. Παράλληλα επιδιώκεται η άσκηση σε δεξιότητες επικοινωνίας και η ανάπτυξη στρατηγικών παράκαμψης ορισμένων από τα συνηθέστερα λεκτικά και εξωλεκτικά επικοινωνιακά εμπόδια.

Text (Education )
Text

εκπαίδευση ενηλίκων
επικοινωνία
κοινωνικοπολιτισμικές ομάδες
γλώσσα
συνθήκες εργασίας
διανοητική ένταση
δικαίωμα εργασίας
εργασία

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.