Δημιουργική γραφή – ΜΜΕ

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Δημιουργική γραφή – ΜΜΕ

Βασιλειάδης, Βασίλης
Λύκου, Χριστίνα
Κύρδη, Πόπη
Ιντζίδης, Βαγγέλης

Text (Education )
Text

εκπαίδευση ενηλίκων
επικοινωνία
κοινωνικοπολιτισμικές ομάδες
γλώσσα
διαφήμιση
μέσο μαζικής επικοινωνίας
τηλεόραση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.