Πλοηγός: Εθνική βάση δεδομένων εκπαιδευτικών ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Πλοηγός: Εθνική βάση δεδομένων εκπαιδευτικών ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ)

Πρόκειται για ένα έντυπο που αναφέρεται στην ελληνική εθνική βάση δεδομένων «Πλοηγός» και στην ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη πληροφόρησης «Ploteus». Η βάση «Πλοηγός» είναι η επίσημη εθνική βάση δεδομένων εκπαιδευτικών ευκαιριών της Ελλάδας. Αναπτύχθηκε από το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ) στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πύλης δεδομένων εκπαιδευτικών ευκαιριών Ploteus II (Portal on Learning Opportunities throughout the European Space). Ο σκοπός της ανάπτυξης της βάσης «Πλοηγός» είναι η ελεύθερη πληροφόρηση κάθε ευρωπαίου πολίτη σχετικά με ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα, και η διευκόλυνση της εκπαιδευτικής κινητικότητας μέσα στη χώρα αλλά και στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής ένωσης. Το έντυπο αυτό δίνει πληροφορίες για την πύλη Ploteus I και την εξέλιξή της, Ploteus II. Επίσης, παρουσιάζει τη βάση «Πλοηγός» και δίνει πληροφορίες για το περιεχόμενό της, τους χρήστες στους οποίες απευθύνεται και οδηγίες για τη χρήση της.

Text
Text (Handbook, Other)

επαγγελματική κατάρτιση
αγορά της εργασίας
επαγγελματική κινητικότητα
κινητικότητα διδασκομένων
εκπαίδευση
πηγή πληροφοριών
ευρωπαϊκή ένωση
βάση δεδομένων
επαγγελματικός προσανατολισμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)


GR*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.