Νέες Βασικές Δεξιότητες ΙΙ

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Νέες Βασικές Δεξιότητες ΙΙ

Χατζηπροκοπίου, Ευστράτιος
Χρόνης, Γιάννης
Χατζηπροκοπίου, Μάριος
Τζεράχογλου, Τάσσος
Λιτσαρδάκη, Μαρία

Text (Education )
Text

εκπαίδευση ενηλίκων
επεξεργασία πληροφοριών
κοινωνικοπολιτισμικές ομάδες
ηλεκτρονικός υπολογιστής
διεύθυνση στο Διαδίκτυο
επεξεργασία κειμένων
πληροφορική
τοπικό δίκτυο
τεχνολογία των πληροφοριών
Internet

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.