Πρόγραμμα Σπουδών: Επιστημονικό Πεδίο: Ξένες Γλώσσες: Διδακτικό Μαθησιακό Αντικείμενο/Τάξη/επίπεδο εκπαίδευσης: Ξένες Γλώσσες Γ΄ Δημοτικού- Γ΄ Γυμνασίου

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Πρόγραμμα Σπουδών: Επιστημονικό Πεδίο: Ξένες Γλώσσες: Διδακτικό Μαθησιακό Αντικείμενο/Τάξη/επίπεδο εκπαίδευσης: Ξένες Γλώσσες Γ΄ Δημοτικού- Γ΄ Γυμνασίου

570: (Συνεργάτης) Σταθοπούλου, Μαρία
540: Δενδρινού, Βασιλική
570: Αλεξοπούλου, Αγγελική Αναστασιάδη, Μαρία-Χριστίνα Αποστόλου, Ελισάβετ Βεντούρης, Αντώνης Γκοτσούλια, Παρασκευή Δεληγιάννη, Αγγελική Ζέππος, Δημήτρης Καζαvτζής, Ηλίας Καραβά, Ευδοκία Καραγιάννη, Ευαγγελία Κερκινοπούλου, Γιαννούλα Μαρκαντωνάκης, Στυλιανός Μίχου, Ευανθία Μπλάνη, Βιργινία Παπαγεωργίου, Ανθή Σηφάκης, Νίκος Σπάθη, Αγλαΐα Σπανοπούλου, Κωνσταντίνα Χαρτζουλάκης, Βασίλης Χριστοδούλου, Αναστασία Χρύσου, Μάριος

Το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ) αποτελεί εργαλείο για τη διδασκαλία και μάθηση κοινωνικά προσδιορισμένης χρήσης της ξένης γλώσσας με σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων κατανόησης και παραγωγής νοημάτων όπως αυτά δηλώνονται στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο παραγωγής τους, σε γραπτά και προφορικά κείμενα διαφορετικών ειδών λόγου. Προδιαγράφει τους προσδοκώμενους στόχους και οργανώνει τη γλωσσική ύλη κατά επίπεδο γλωσσομάθειας, με βάση την 6βαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Με την εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ προβλέπεται να προσφέρεται στους μαθητές εκπαίδευση βάσει του επιπέδου της επικοινωνιακής επάρκειας που έχουν αποκτήσει στην ξένη γλώσσα και αναλόγως να προετοιμάζονται για εξετάσεις πιστοποίησης της γλωσσομάθειάς τους. Έτσι, ο βασικός σκοπός του ΕΠΣ-ΞΓ είναι χρηστικός. Ο απώτερος σκοπός του όμως είναι καθαρά εκπαιδευτικός αφού οργανώνει την εκμάθηση της ξένης γλώσσας που διδάσκεται στο σχολείο με τρόπο ώστε ο μαθητής να αναπτύξει επικοινωνιακή ικανότητα, γλωσσική επίγνωση, διαπολιτισμική συνείδηση και διαμεσολαβητική ικανότητα.

Text
Text (Other)

δευτεροβάθμια εκπαίδευση
ξένη γλώσσα
πρόγραμμα διδασκαλίας
εκπαίδευση
πρωτοβάθμια εκπαίδευση
διδασκαλία ξένων γλωσσών

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2014
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.