Πρόγραμμα Σπουδών: Επιστημονικό Πεδίο: Πληροφορική και νέες τεχνολογίες: Διδακτικό Μαθησιακό Αντικείμενο/Τάξη/επίπεδο εκπαίδευσης: Πληροφορική A΄-Γ΄ Γυμνασίου

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Πρόγραμμα Σπουδών: Επιστημονικό Πεδίο: Πληροφορική και νέες τεχνολογίες: Διδακτικό Μαθησιακό Αντικείμενο/Τάξη/επίπεδο εκπαίδευσης: Πληροφορική A΄-Γ΄ Γυμνασίου

673: Τζιμογιάννης, Αθανάσιος
677: Κόμης, Βασίλειος Φεσάκης, Γεώργιος Αγγελής, Αδάμ Κωστάκος, Αντώνιος Λαδιάς, Αναστάσιος Πανσεληνάς, Γεώργιος Βραχνός, Ευριπίδης Γόγουλου, Αγορίτσα Λιακοπούλου, Ευστρατία Τσιωτάκης, Παναγιώτης

Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής για το Γυμνάσιο προσδιορίζει και εξειδικεύει τις διαστάσεις του πληροφορικού γραμματισμού, δηλαδή τις ικανότητες (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες για τις ΤΠΕ) που θα πρέπει να αναπτύξουν όλοι οι μαθητές και είναι απαραίτητες για την εκπαίδευση και την παραπέρα ζωή τους, μετά το Γυμνάσιο.

Text
Text (Other)

διδακτικό υλικό
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
πληροφορική
πρόγραμμα διδασκαλίας
τεχνολογία των πληροφοριών
εκπαίδευση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2014
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.