Πρόγραμμα Σπουδών: Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική ζωή: Διδακτικό Μαθησιακό Αντικείμενο/Τάξη/επίπεδο εκπαίδευσης: Φυσική Αγωγή Α΄- Γ΄ Γυμνασίου

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Πρόγραμμα Σπουδών: Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική ζωή: Διδακτικό Μαθησιακό Αντικείμενο/Τάξη/επίπεδο εκπαίδευσης: Φυσική Αγωγή Α΄- Γ΄ Γυμνασίου

570: (Εμπειρογνώμονες εκπόνησης) Αυγερινός, Ανδρέας Μουντάκης, Κωνσταντίνος
540: Χατζηχρήστου, Χρυσή

Το Πρόγραμμα Σπουδών απαντά στο ερώτημα «Πού θέλουμε να πάμε τον μαθητή μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής». Διαπραγματεύεται ζητήματα που σχετίζονται με τη φιλοσοφία, τις διαστάσεις και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα μάθησης του αντικειμένου της Φυσικής Αγωγής. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή: 1. Είναι ένα γενικό σχέδιο δράσης για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και αφορά σε όλη την υποχρεωτική εκπαίδευση. Δίνει πληροφορίες και τις κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθήσουν τους διδάσκοντες καθηγητές Φυσικής Αγωγής να αιτιολογήσουν, να σχεδιάσουν, να προγραμματίσουν, να επιλέξουν περιεχόμενα και να αξιολογήσουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο τους. 2. Περιγράφει και τεκμηριώνει τα κριτήρια περιεχομένου (Σκοπούς-Στόχους-Επιδιώξεις) και ενδεικτικά κριτήρια απόδοσης για την εκπαίδευση των μαθητών –τριών στη Φυσική Αγωγή για όλη την προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 3. Αποτελεί τον κατευθυντήριο οδηγό για τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής, τους διευθυντές των σχολείων, τους προϊσταμένους, τους σχολικούς συμβούλους και όλους όσους ασχολούνται με το αντικείμενο της σχολικής Φυσικής Αγωγής, ώστε να έχουν μια κοινή οπτική ως προς τον ρόλο και τη διαχείριση του μαθήματος στο σχολείο.

Text
Text (Other)

δευτεροβάθμια εκπαίδευση
πρόγραμμα διδασκαλίας
εκπαίδευση
αθλητισμός
σωματική αγωγή

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2014
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.