Παράρτημα ΙΙΙ: Αποτελέσματα Έρευνας εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε επιμορφώσεις του προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» στις περιφέρειες Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης την περίοδο 2010-2014

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2015 (EL)
Παράρτημα ΙΙΙ: Αποτελέσματα Έρευνας εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε επιμορφώσεις του προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» στις περιφέρειες Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης την περίοδο 2010-2014

CMT Προοπτική Consulting – Management – Training

677: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής

Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη: 255 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων οι 222 συμπλήρωσαν πλήρως το ερωτηματολόγιο Χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων: Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014

Dataset (Other)
Dataset

εκπαιδευτικός
αξιολόγηση σχεδίου
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
πρωτοβάθμια εκπαίδευση
αθίγγανος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2015-02
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.