Παράρτημα Ι: Αποτελέσματα έρευνας εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε δράσεις του προγράμματος "Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην Διασπορά την περίοδο 2011-2014"

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2015 (EL)
Παράρτημα Ι: Αποτελέσματα έρευνας εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε δράσεις του προγράμματος "Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην Διασπορά την περίοδο 2011-2014"

CMT Προοπτική Consulting – Management – Training

677: Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη: 53 πλήρως συμπληρωμένα ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών από τις χώρες Η.Π.Α., Καναδά, Ουρουγουάη, Χιλή, Αργεντινή, Αυστραλία, Βέλγιο, Γερμανία, Μ.Βρετανία, Ιρλανδία, Πολωνία, Σουηδία, Τουρκία, Ν.Αφρική και Ζιμπάμπουε Χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2014

Dataset (Other)
Dataset

διασπορά
εκπαιδευτικός
αξιολόγηση σχεδίου
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2015-01
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.