Παράρτημα ΙΙΙ: Αποτελέσματα Έρευνας εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε δράσεις του προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη» την περίοδο 2010-2014

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2014 (EL)
Παράρτημα ΙΙΙ: Αποτελέσματα Έρευνας εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε δράσεις του προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη» την περίοδο 2010-2014

CMT Προοπτική Consulting – Management – Training

Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη: 158 εκπαιδευτικοί εκ των οποίων το 32,9% αφορούσε σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 67,1% σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων: Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014

Dataset (Other)
Dataset

εθνική μειονότητα
εκπαιδευτικός
αξιολόγηση σχεδίου
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2014-12
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.