Βιοτεχνολογία και νέα βιολογικά γεωργικά προϊόντα: Ενισχυτικά φυτικής ανάπτυξης, βιολογικά λιπάσματα

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Βιοτεχνολογία και νέα βιολογικά γεωργικά προϊόντα: Ενισχυτικά φυτικής ανάπτυξης, βιολογικά λιπάσματα

Dataset
Dataset (Education )

βελτίωση φυτών
βελτιωτικά του εδάφους
βιοτεχνολογία
λίπασμα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.