Βίντεο εγχειρίδιο χρήσης ερωτηματολόγιου

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Βίντεο εγχειρίδιο χρήσης ερωτηματολόγιου

Moving Image
Moving Image (Handbook)

καταχώρηση δεδομένων
οδηγός πληροφοριών
εκπαίδευση
ανώτατη εκπαίδευση
εφαρμοσμένη πληροφορική

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2012
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.