Σύστημα αξιολόγησης ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ: Ερωτηματολόγιο συνεντεύξεων αξιολόγησης αποδεκτών των υπηρεσιών της ΜΟ.ΔΙΠ ΕΚΠΑ

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2012 (EL)
Σύστημα αξιολόγησης ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ: Ερωτηματολόγιο συνεντεύξεων αξιολόγησης αποδεκτών των υπηρεσιών της ΜΟ.ΔΙΠ ΕΚΠΑ

EURASIAN PARTNERS

Text
Text (Other)

ανώτατη εκπαίδευση
ποιότητα της διδασκαλίας
μέθοδος αξιολόγησης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2012-03-30
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.