Σύστημα αξιολόγησης ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ: Επικαιροποιημένο ερωτηματολόγιο συνεντεύξεων αξιολόγησης αποδεκτών των υπηρεσιών της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2013 (EL)
Σύστημα αξιολόγησης ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ: Επικαιροποιημένο ερωτηματολόγιο συνεντεύξεων αξιολόγησης αποδεκτών των υπηρεσιών της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ

EURASIAN PARTNERS

Text
Text (Other)

αξιολόγηση σχεδίου
ανώτατη εκπαίδευση
ποιότητα της διδασκαλίας
μέθοδος αξιολόγησης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2013-12-23
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.