Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΤΕΙ Καβάλας

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΤΕΙ Καβάλας

Πρόκειται για ένα βίντεο που καταγράφει τις δράσεις της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΤΕΙ Καβάλας ως προς την ερευνητική δραστηριότητα, ερωτηματολόγια φοιτητών, βαθμολογίες εκθέσεις μαθημάτων, στοιχεία δημοσιεύσεων, κ.τ.λ. με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και του ερευνητικού έργου του ΤΕΙ Καβάλας.

Moving Image
Moving Image (Other)

οδηγός πληροφοριών
εκπαίδευση
ανώτατη εκπαίδευση
εφαρμοσμένη πληροφορική

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2012


GR*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.