Αξιολόγηση – Πιστοποίηση του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Αξιολόγηση – Πιστοποίηση του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Το βίντεο αποτελεί μια συνοπτική παρουσίαση των διαδικασιών αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας, της Μονάδας Διασφάλισης και Ποιότητας του ΤΕΙ ΑΜΘ, τα αποτελέσματα των οποίων αποτιμώνται με τέσσερις άξονες: το διδακτικό έργο, το ερευνητικό έργο, τα προγράμματα σπουδών, τις λοιπές υπηρεσίες.

Moving Image
Moving Image (Other)

διοικητική διαχείριση
ανώτατη εκπαίδευση
εφαρμοσμένη πληροφορική
εκπαιδευτική πολιτική
τεχνολογική αξιολόγηση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)


GR.MT*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.