Μοριακή γενετική της παχυσαρκίας

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Μοριακή γενετική της παχυσαρκίας

Δεδούσης, Γιώργος

Dataset
Dataset (Education )

γενετική
ασθένεια οφειλόμενη στη διατροφή

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.