Φαινοτυπικός και µοριακός θόρυβος µεµονωµένων βακτηριακών κυττάρων

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Phenotypic and molecular noise of individual bacterial cells
Φαινοτυπικός και µοριακός θόρυβος µεµονωµένων βακτηριακών κυττάρων

Ασπρίδου, Ζ.
Φωτιάδης, Χ.
Ταµπακάκη, Α.
Κουτσουµανής, Κ.

Η µελέτη της συµπεριφοράς των βακτηριακών κυττάρων πραγµατοποιείται σε δύο επίπεδα, σε αυτό της ‘κοινωνίας’ των κυττάρων και σε αυτό των µεµονωµένων κυττάρων. Τα µεµονωµένα κύτταρα ενός γενετικά όµοιου πληθυσµού χαρακτηρίζονται από φαινοτυπική ετερογένεια και πιθανώς αυτή είναι η βάση συνύπαρξής και επιβίωσής τους σε πιο σύνθετα επίπεδα οργάνωσης, όπως τα βιοϋµένια. The study of bacterial cell behavior is conducted both at the ‘community’ and the single cell level. Individual cells of a genetically identical population are characterized by phenotypic heterogeneity and this could be the basis of their coexistence and survival in more complex systems, such as biofilms.

Text (Abstract presentation)
Text

μικροοργανισμός
βιολογία

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2015
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.