Βιοδείκτες παθολογικών καταστάσεων

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Βιοδείκτες παθολογικών καταστάσεων

Τοπούζης, Σταύρος

Dataset
Dataset (Education )

ιατρική διάγνωση
φαρμακευτικό προϊόν

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.