Τhe Τortonian – Μessinian transition in Αg. Ιoannis section, Μessara basin, central crete: Βiostratigraphical and paleoenvironmental implications

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Τhe Τortonian – Μessinian transition in Αg. Ιoannis section, Μessara basin, central crete: Βiostratigraphical and paleoenvironmental implications

Moissette, P.
Cornée, J. J.
Drinia, H.
Kontakiotis, G.
Koskeridou, E.
Karakitsios, V.
Antonarakou, A.

Text (Abstract presentation)
Text

ορυκτά και πετρώματα
γεωλογία

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2014


GR.CR

Drinia, H. Koskeridou, E. Antonarakou, A. Moissette, P. Cornée, J. J. Kontakiotis, G. Karakitsios, V. (2014). Τhe Τortonian – Μessinian transition in Αg. Ιoannis section, Μessara basin, central crete: Βiostratigraphical and paleoenvironmental implications. The Messinian salinity crisis: From geology to geobiology: Abstract Book, RCMNS 2014 Interin Colloquium, Torino 25-28 September, 21.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.