Αναστολή ισοενζύμων της μεταφοράσης της γλουταθειόνης από φυτοπροστατευτικά: ανάπτυξη ενζυμικής μεθόδου προσδιορισμού αυτών σε δείγματα νερού

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Ιnhibition of human glutathione transferases by pesticides: development of a simple analytical assay for the quantification of pesticides in water
Αναστολή ισοενζύμων της μεταφοράσης της γλουταθειόνης από φυτοπροστατευτικά: ανάπτυξη ενζυμικής μεθόδου προσδιορισμού αυτών σε δείγματα νερού

Λάμπρου, Ν.
Μάρκογλου,Αναστάσιος
Παπαγεωργίου,Αναστάσιος
Χρονοπούλου, Ε.

Text (Abstract presentation)
Text

βιοχημεία
ένζυμο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2012
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.