Αντιοξειδοτική δράση, ολικά φαινολικά συστατικά και τοξικότητα επιλεγμένων φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Αντιοξειδοτική δράση, ολικά φαινολικά συστατικά και τοξικότητα επιλεγμένων φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών

Σκώττη, Ε.
Ταραντίλης, Π.Α.
Πολυσίου, Μ.
Αναστασάκη, Ε.

Text (Abstract presentation)
Text

φυτική παραγωγή
τοξική ουσία
ασφάλεια του προϊόντος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2012
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.