Πρακτικό της 105ης συνεδρίασης της ολομέλειας 26 / 06 / 2013

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2013 (EL)
Πρακτικό της 105ης συνεδρίασης της ολομέλειας 26 / 06 / 2013

Text
Text (Other)

σύστημα πληροφορικής
αξιολόγηση σχεδίου
ανώτατη εκπαίδευση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2013-06-26
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.