[Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Στατιστικά αξιολόγησης ανά εξάμηνο]

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
[Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Στατιστικά αξιολόγησης ανά εξάμηνο]

Στατιστικά στοιχεία που δείχνουν των αριθμό των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν καθώς και τον αριθμό των φοιτητών που συμμετείχαν δίνονται στα παρακάτω γραφήματα. Όλα τα στοιχεία αφορούν το σύνολο των Τμημάτων του Γ.Π.Α.

Text
Text (Other)

στατιστική
ανώτατη εκπαίδευση
μέθοδος αξιολόγησης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2011
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.