Κανονισμός πολιτικής πρόσβασης και προστασίας των δεδομένων του προγράμματος «ΜΟΔΙΠ του ΓΠΑ»

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Κανονισμός πολιτικής πρόσβασης και προστασίας των δεδομένων του προγράμματος «ΜΟΔΙΠ του ΓΠΑ»

710: Ντούκα, Αλεξάνδρα Φραγκίσκου, Μαίρη

Text
Text (Other)

φοιτητής
εκπαιδευτικός
συλλογή δεδομένων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2012
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.