Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης διδασκαλίας από τους φοιτητές. Εργαστήριο - Φροντιστήριο

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης διδασκαλίας από τους φοιτητές. Εργαστήριο - Φροντιστήριο

Text
Text (Other)

φοιτητής
εκπαιδευτικός
μέθοδος αξιολόγησης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2015
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.