Εναντιωματική προκλητική διαταραχή των παιδιών: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του σχολείου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕναντιωματική προκλητική διαταραχή των παιδιών: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του σχολείου (EL)
Εναντιωματική προκλητική διαταραχή των παιδιών: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του σχολείου (EN)

ΓΑΛΑΝΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΖΑΦΕΡΙΑΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει βασικούς τρόπους διαχείρισης της Εναντιωματικής Προκλητικής Διαταραχής (ΕΠΔ) των παιδιών από τον εκπαιδευτικό και τη σχολική κοινότητα γενικότερα. Το θεωρητικό υπόβαθρο είναι η οικοσυστημική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία η αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων είναι αποτελεσματική μόνο με τη συνεργασία σχολείου, οικογένειας και ειδικών ψυχικής υγείας, είτε οι παρεμβάσεις που επιχειρούνται εστιάζονται στο άτομο είτε στην τάξη και το σχολείο.Αρχικά, περιγράφονται τα διαγνωστικά κριτήρια της ΕΠΔ σύμφωνα με το DSM-5 (APA, 2013/2015) και γίνονται σύντομες αναφορές στην αιτιολογία, τις επιπτώσεις, τη διαφορική διάγνωση και τη συννοσηρότητά της.Η κύρια εστίαση της εργασίας είναι οι τρόποι διαχείρισης της ΕΠΔ από τον εκπαιδευτικό και γενικά τη σχολική κοινότητα, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο. Γίνεται αναφορά και στη διαχείριση της ΕΠΔ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Περιγράφονται (α) ο ρόλος του εκπαιδευτικού, (β) προγράμματα παρέμβασης στην τάξη και στο σχολείο, (γ) ατομικές παρεμβάσεις, (δ) η συνεργασία σχολείου-οικογένειας και (ε) η διεπιστημονική προσέγγιση της ΕΠΔ.Τέλος, παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα παρέμβασης στην τάξη για τη διαχείριση του θυμού, καθώς η διαχείριση αυτού του συναισθήματος είναι κομβικής σημασίας για την αντιμετώπιση της ΕΠΔ. (EL)
The aim of the present study was to present basic ways of managing children's oppositional defiant disorder (ODD) by the teacher and the school community in general. The theoretical background is the ecosystemic approach, according to which the cooperation of school, family and mental health professionals is necessary for the effective management of ODD, whether the interventions focus on the individual or οn the classroom and the school.Initially, the diagnostic criteria of ODD, according to DSM-5 (APA, 2013/2015), are described and references to its etiology, impact, differential diagnosis and co-morbidity are made.The main focus of the study is to present ways of ODD management by the teacher and the school community in general, as these are formulated and applied worldwide. ODD management in the Greek educational system is also discussed. In addition, the following issues are presented: (a) the role of the teacher, (b) classroom and school intervention programs, (c) individual interventions, (d) school-family cooperation, and (e) interdisciplinary approach of ODD.Finally, a classroom intervention program for anger management, a core element of any effective ODD intervention, is presented. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

προγράμματα παρέμβασης (EL)
Εναντιωματική προκλητική διαταραχή (EL)
τρόποι διαχείρισης (EL)
συνεργασία σχολείου-οικογένειας (EL)
ρόλος του εκπαιδευτικού και του σχολείου (EL)
πρόγραμμα διαχείρισης θυμού (EL)
school-family cooperation (EN)
role of teacher and school (EN)
Oppositional defiant disorder (EN)
intervention programs (EN)
anger management program (EN)
ways of management (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2019-03-06


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 227-242 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 227-242 (EN)

Copyright (c) 2019 ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΡΙΑΔΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.