Μοντέλα εκπαίδευσης χαρισματικών μαθητών στην Ευρώπη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜοντέλα εκπαίδευσης χαρισματικών μαθητών στην Ευρώπη (EL)
Μοντέλα εκπαίδευσης χαρισματικών μαθητών στην Ευρώπη (EN)

ΚΑΛΙΑΝΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ
ΧΑΝΤΖΟΥΛΗ, ΕΛΕΝΗ

Οι ατομικές νοητικές ικανότητες, σε συνδυασμό με τη δημιουργικότητα, τη συνέπεια, το επίπεδο της σωματικής δύναμης και επιδεξιότητας, πάντα ήταν καθοριστικές στη διαμόρφωση της ζωής μας και θα συνεχίσουν να είναι στο μέλλον. Σύμφωνα με τους Renzulli και Reis (1998), η δημιουργικότητα, η πάνω του μέσου όρου επίδοση και η ικανότητα δέσμευσης σε ένα στόχο αποτελούν παράγοντες αναγνώρισης της χαρισματικότητας ενός ατόμου.Εξαιτίας των εξαιρετικών ικανοτήτων, χαρακτηριστικών και αναγκών των χαρισματικών παιδιών, οι ευρωπαϊκές χώρες ενδιαφέρθηκαν, εδώ και αρκετά χρόνια, να διαμορφώσουν πολιτικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο που να περιγράφει και να ανταποκρίνεται σε αυτή την κατηγορία μαθητών.  Το 1994, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε οδηγίες που απευθυνόταν σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα προέτρεπε να πάρουν μέτρα για τα χαρισματικά παιδιά : ψήφιση κι εφαρμογή νομοθεσίας για τη στήριξή τους, ερευνητικά προγράμματα που να εξερευνούν σε βάθος τη φύση και τη συμπεριφορά τους, συμπληρωματικά εκπαιδευτικά, ενισχυτικά προγράμματα τόσο σε μαθητές, όσο και σε εκπαιδευτικούς, διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος για την προσαρμογή τους στο νέο εκπαιδευτικό κλίμα, αποφυγή του στιγματισμού τους εξαιτίας της χαρισματικής τους φύσης και αξιοποίηση των ικανοτήτων τους, εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών,των ψυχολόγων κ.λ.π., με σκοπό την επιτυχή πραγμάτωση μιας τέτοιας παρέμβασης.Στην εποχή μας, η εκπαίδευση χαρισματικών διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η παρουσίαση των πολιτικών, των δομών και των μεθόδων που εφαρμόζουν οι ευρωπαϊκές χώρες και αφορούν στην εκπαίδευση των χαρισματικών. Στα περισσότερα κράτη της βόρειας  Ευρώπης, όπως η Αγγλία,η Αυστρία, η Γερμανία, η Ελβετία, η Δανία, η Φινλανδία, η Ουγγαρία ενθαρρύνεται η ανάπτυξη της Διαφοροποιημένης Εκπαίδευσης για αυτά τα παιδιά μέσα στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος και σε πολλές χώρες, μάλιστα, τους παρέχεται υποστήριξη  μέσω διάφορων οργανώσεων.  Σε κάποιες χώρες της νότιας Ευρώπης, όπως η Ελλάδα και η Ισπανία, τα χαρισματικά παιδιά αναγνωρίζονται από τη νομοθεσία αλλά η εκπαίδευσή τους έχει παραμεληθεί. Τα χαρισματικά παιδιά έχουν ικανότητες και ανάγκες οι οποίες χρειάζονται αναγνώριση και ικανοποίηση, όπως όλων των παιδιών, διαφορετικά οι ικανότητές τους μπορεί είτε να ατονίσουν είτε ακόμα και να μην εκφραστούν ποτέ (Feldhusen, 2000).  (EL)
The individual mental abilities in combination with creativity, punctuality, the level of physical strength and skills were always determinant for the development of our life and they will continue to be in the future.  According to Renzulli and Reis (1998) creativity, over average performance and the ability to stay attached to a goal are factors of identification of a charismatic person.Due to the exceptional abilities, characteristics and needs of charismatic children, the European countries were interested, many years so far, in creating a political and educational parel which will describe and respond to that category of students.  In 1994, the European Council gave instructions addressed to all the state – members of the European Union urging them to take measures for the gifted children : the passage and implementation of legislation for their support, investigation programs which search in depth their nature and behaviour, supplementary educational supportive programs both for students and for professors, the creation of a suitable environment for their adaptation to the new environmental climate, the avoidance of their stigmatization because of their charismatic nature and the utilisation of their abilities, constructive co-operationbetween professors, psychologists etc., aiming at the successful completion of such an interference.Nowadays, the education of the charismatic has important differences from country to country.  In this assignment it is made an effort to present the policies, the structures and the methods applied by European countries and they have to do with the education of the gifted.  In most of the countries of the north Europe such as England, Austria, Germany, Switzerland, Denmark, Finland, Hungary it is encouraged the development of Differentiated Education for those children within the school environment and in many countries, it is given support through various organisations.  In some countries of south Europe such as Greece and Spain, charismatic children are identified by the legislation but their education has been neglected.  The charismatic children have skills and needs that need to be recognized and satisfied as it is for all children otherwise their abilities may become weaker or even never get expressed. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εκπαίδευση χαρισματικών (EL)
διαφοροποιημένη εκπαίδευση (EL)
χαρισματικότητα (EL)
χαρισματικό παιδί (EL)
giftedness (EN)
gifted child (EN)
charismatic’ s education (EN)
Differentiated Education (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2019-03-06


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 288-303 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 288-303 (EN)

Copyright (c) 2019 ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΙΑΝΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΤΖΟΥΛΗ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.