Νευροεπιστήμες στην Εκπαίδευση: Κατοπτρικοί νευρώνες και ενίσχυση της ενσυναισθητικής ικανότητας των μαθητών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΝευροεπιστήμες στην Εκπαίδευση: Κατοπτρικοί νευρώνες και ενίσχυση της ενσυναισθητικής ικανότητας των μαθητών (EL)

ΤΣΑΤΗΡΗ, ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΜΖΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ

Με τη συνδρομή των Νευροεπιστημών είναι δυνατόν να διερευνηθεί το πώς οι µαθητές µπορούν να υποστηριχθούν διδακτικά, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν όλες τους τις δυνατότητες για µάθηση, αλλά και το πώς η µάθηση µπορεί να γίνει πιο αποτελεσµατική για όλους τους µαθητές. Στην παρούσα εργασία γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση στα ερευνητικά δεδομένα που αφορούν στη νευροβιολογική βάση της ενσυναίσθησης. Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στον κόσμο των Νευροεπιστημών είναι η ανακάλυψη των κατοπτρικών νευρώνων στους εγκεφάλους των μακάκων πιθήκων και η σύνδεσή τους με τη λειτουργία της ενσυναίσθησης στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Από μελέτες φαίνεται πως οι κατοπτρικοί νευρώνες, οι οποίοι βρίσκονται κυρίως στον κινητικό και στον αισθητηριακό φλοιό έχουν κάποια άμεση σχέση με τις κοινωνικές δεξιότητες των πρωτευόντων θηλαστικών, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται η μίμηση, η ενσυναίσθηση, η θεωρία του νου, αλλά και η ανάπτυξη της γλώσσας. Σχετικά με την ενσυναίσθηση έχει υποστηριχθεί ότι δεν είναι μια ενιαία λειτουργία, αλλά ένα σύνολο στοιχείων και επομένως διακρίνεται στους εξής τύπους: α)συναισθηματική ενσυναίσθηση, που εμπλέκει την ικανότητα να αισθανόμαστε ενσυναισθητικά τον άλλο, β)γνωστική ενσυναίσθηση, που εμπλέκει τη γνωστική κατανόηση της οπτικής του άλλου και γ)κινητική ενσυναίσθηση, που αναφέρεται στην ασυνείδητη αντανάκλαση των εκφραστικών κινήσεων του παρατηρούμενου προσώπου. Στη συνέχεια, προτείνονται δραστηριότητες που ενισχύουν την ενσυναισθητική ικανότητα των μαθητών, τις οποίες μπορεί να αξιοποιήσει ο/η εκπαιδευτικός στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Συμπερασματικά, οι νευροεπιστήμες τίθενται στην υπηρεσία της εκπαίδευσης και συμβάλλουν στην κατανόηση των τρόπων με τους οποίους ο μαθητής μπορεί να κατακτήσει τη γνώση και να καλλιεργήσει τις δεξιότητές του. (EL)
With the assistance of the Neurosciences it is possible to explore how students can be supported during the educational procedure so that they can use the whole of their learning abilities, but also how the learning procedure can be more effective for all students. In this paper, the research data on the neurobiological basis of empathy are reviewed. One important progress in the world of Neurosciences is the discovery of mirror neurons in the macaques’ brain and their connection to the empathic function in the early 1990s. It appears that mirror neurons, which are mainly found in the motor and sensory cortex, have some direct relation to the primal social skills of primates, including imitation, empathy, mind theory, and the development of language. It has been argued that empathy is not a single function but a whole of elements and is therefore distinguished in the following types: (a) emotional/affective empathy, involving the ability to feel the other person; (b) cognitive/evaluative empathy, involving the cognitive understanding of each other's view; and (c) motor empathy, referring to the unconscious reflection of the expressive movements of the observed person. Furthermore, activities that the teacher can use within the classroom and enhance students’ empathy are proposed. In conclusion, Neurosciences can be utilized in education and contribute in understanding the ways a student can acquire knowledge and cultivate his or her empathic skills. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Νευροεπιστήμες (EL)
βιωματικές δραστηριότητες (EL)
ενσυναίσθηση (EL)
εκπαίδευση (EL)
κατοπτρικοί νευρώνες (EL)
empathy (EN)
Neurosciences (EN)
education (EN)
mirror neurons (EN)
experiential activities (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2019-03-06


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 1328-1349 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 1328-1349 (EN)

Copyright (c) 2019 ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΤΗΡΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΖΗΣ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.