Συναισθήματα, Διαπροσωπικές σχέσεις και Επικοινωνία σε παιδικές ταινίες: Μια εφαρμοσμένη παιδαγωγική πρόταση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυναισθήματα, Διαπροσωπικές σχέσεις και Επικοινωνία σε παιδικές ταινίες: Μια εφαρμοσμένη παιδαγωγική πρόταση (EL)

ΤΣΑΤΗΡΗ, ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΜΖΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΩΤΣΑ, ΑΡΤΕΜΙΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ

Η ανάλυση περιεχομένου κινηματογραφικών ταινιών αναδεικνύει νέους τρόπους προσέγγισης της διαδικασίας της μάθησης και συμβάλλει στην αξιοποίηση και εφαρμογή κοινωνικοπαιδαγωγικών τεχνικών στο πλαίσιο μιας σχολικής τάξης. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της ταινίας «Τα μυαλά που κουβαλάς» σε επίπεδο συναισθημάτων, διαπροσωπικών σχέσεων και λεκτικής ή/και μη λεκτικής επικοινωνίας. Στόχο αποτελεί η δημιουργική αξιοποίησή της από τον/την εκπαιδευτικό. Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι η ανάλυση περιεχομένου, στην οποία χρησιμοποιούνται τρεις θεματικές ενότητες, τα συναισθήματα, οι διαπροσωπικές σχέσεις και η επικοινωνία. Κάθε θεματική περιλαμβάνει σχετικές κατηγορίες. Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι κυρίαρχο συναίσθημα τόσο σε συχνότητα εμφάνισης στις σκηνές της ταινίας όσο και σε συνολική διάρκεια είναι η Χαρά. Αντίστοιχα, στο πεδίο των διαπροσωπικών σχέσεων οι σκηνές που εμφανίζονται περισσότερο σε συχνότητα, αλλά και σε διάρκεια είναι αυτές που αποτυπώνουν ενδοοικογενειακή αρμονία και γαλήνη. Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν σκηνές, όπου να υφίσταται μόνο η λεκτική επικοινωνία, καθώς συνδέεται με εκφράσεις προσώπου, σωματικές κινήσεις, βλεμματική επαφή και άλλες μη λεκτικές ενέργειες. Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης περιεχομένου προτείνονται βιωματικές δραστηριότητες για ηλικίες μαθητών/τριών 10–12 ετών, τις οποίες ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει, χρησιμοποιώντας την κινηματογραφική ταινία ως εκπαιδευτικό υλικό, με σκοπό την καλλιέργεια των δεξιοτήτων επικοινωνίας, της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών και την ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων. Με αφορμή την ανάλυση της υπό μελέτη ταινίας, συμπεραίνουμε πως οι παιδικές ταινίες μπορούν να αποτελέσουν το εφαλτήριο για τη βελτίωση της επικοινωνίας και των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών/τριών, για την ανάδειξη της αξίας της συναισθηματικής αγωγής και για την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. (EL)
Content analysis of cinema films highlights new ways of approaching the learning procedure and conduces to the utilization and the application of socioeducational techniques in the classroom. The aim of the present work is the analysis of the film «Inside Out» laying emphasis on emotions, interpersonal relationships and verbal and/or non verbal communication. The main objective of this essay is its creative utilization by the teacher. The methodology followed in this study is the content analysis where three thematic units are used; the emotions, the interpersonal relationships and the communication. Each thematic unit includes relevant categories. In the analysis process it was found that the dominant emotion of the film is Joy not only in terms of frequency in movie scenes but also concerning the total duration. Meanwhile, in the field of interpersonal relationships, the scenes which showed up more in the film in terms of frequency and duration, are these which capture family harmony and serenity moments. In parallel, it is concluded that there are no scenes where verbal communication appears exclusively as it is highly connected with face expressions, corporal gestures and other non verbal actions. Taking into consideration the results of this content analysis, experiential activities which can be utilized by the teacher are recommended for children aged 10-12. The whole film could be handled as a tool so as to develop further communicational skills and children’s emotional intelligence, as well as to enhance their interpersonal relationships with their peers. Consequently, it can be argued that films could constitute a strong motive for the development of communication and the improvement of relationships among pupils, marking out the value of emotional intelligence and possibilities of movies’ utilization in the context of the classroom. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κοινωνική παιδαγωγική (EL)
λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία (EL)
συναισθήματα (EL)
διαπροσωπικές σχέσεις (EL)
δημιουργική αξιοποίηση (EL)
creative utilization (EN)
interpersonal relationships (EN)
emotions (EN)
social pedagogy (EN)
verbal and non verbal communication (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Ελληνική γλώσσα

2019-03-06


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 1309-1327 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 1309-1327 (EN)

Copyright (c) 2019 ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΤΗΡΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΖΗΣ, ΑΡΤΕΜΙΣ ΓΙΩΤΣΑ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.