«Παιδιά με το κλειδί: Εμπειρική Διερεύνηση»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

«Παιδιά με το κλειδί: Εμπειρική Διερεύνηση» (EL)
«Παιδιά με το κλειδί: Εμπειρική Διερεύνηση» (EN)

Τότσα, Μαρία

Το φαινόμενο των «Παιδιών με το κλειδί» φαίνεται πως εμφανίστηκε παράλληλα με την ίδρυση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου και αναφέρεται σε παιδιά νεαρής ηλικίας, κυρίως τάξεων του δημοτικού τα οποία παραμένουν χωρίς καμία επίβλεψη ενηλίκου, αρκετές ώρες μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου έως ότου επιστρέψουν οι γονείς από την εργασία τους Oι έρευνες αναφορικά με από το συγκεκριμένο φαινόμενο είναι περιορισμένες ενώ οι αναφορές που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο είναι ελάχιστες, καθιστώντας έτσι αναγκαία τη διερεύνησή του.ΣκοπόςΣκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών/ριών αναφορικά με το συγκεκριμένο φαινόμενο και ειδικότερα με τις προσωπικές εμπειρίες τους από τη σχολική ηλικία τους.ΜεθοδολογίαΥιοθετήθηκε η ποσοτική ερευνητική προσέγγιση, διότι το συγκεκριμένο θέμα δεν έχει διερευνηθεί με ποσοτικές μεθόδους, καθώς επίσης σκοπός της ήταν η γενίκευση συμπερασμάτων. Οι 310 φοιτητές/ριες, οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα, κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο αυτο-αναφοράς. Η δειγματοληψία ήταν βολική (convenience sampling). Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα αναφέρονταν σε δημογραφικά στοιχεία των φοιτητών. Η δεύτερη περιλάμβανε ερωτήσεις αναφορικά με τα βιώματα των φοιτητών.ΣυμπεράσματαΑπό την ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων προέκυψε ότι ένα ποσοστό των συμμετεχόντων μπορούν να θεωρηθούν παιδιά με το κλειδί.Αρχικά ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να απαντήσουν με ναι/όχι στην ερώτηση: «Όταν φοιτούσες στο δημοτικό εργάζονταν και οι δύο γονείς σου;» προκειμένου να εξεταστεί και με βάση τα υπόλοιπα αποτελέσματα το κατά πόσο η εργασία των γονέων επηρεάζει ή όχι την ύπαρξη «των παιδιών με το κλειδί». Στην ερώτηση αυτή οι φοιτητές/ριες που απάντησαν “ναι” ήταν το κυρίαρχο ποσοστό με 60,06% και στο “όχι” το υπόλοιπο 38,96%. Όπως ήταν αναμενόμενο, το γεγονός ότι και οι δύο γονείς εργάζονταν συνέβαλε σημαντικά στο φαινόμενο των «παιδιών με το κλειδί» όπως προέκυψε από τη συσχέτιση των μεταβλητών. Ακόμα σημαντική στατιστική διαφορά προέκυψε ανάμεσα στους γονείς που εργάζονταν και οι δύο σε σύγκριση με τις ώρες που έμεναν μόνοι στο σπίτι και στη σύγκριση των ωρών που παρέμεναν μόνοι στο σπίτι με γονείς εκ των οποίων εργαζόταν μόνο ο ένας. Όσον αφορά στο ολοήμερο σχολείο από την έρευνα προέκυψε ότι το 28,43% των παιδιών με το κλειδί  φοιτούσε στο ολοήμερο σχολείο. Οι περισσότεροι πήγαιναν λόγω της εργασίας των γονέων παρόλα αυτά σημαντικό ήταν και το ποσοστό που δήλωσε ότι πήγαινε επειδή του άρεσε το ολοήμερο σχολείο και συναντούσε εκεί τους φίλους του ενώ περίπου το 70% δεν πήγαινε στο Ολοήμερο. Επιπλέον καταγράφηκαν οι εμπειρίες των φοιτητών/τριών σε σχέση με τις δραστηριότητες τους όσο ήταν μόνοι/ες στο σπίτι, στον αντίκτυπο που είχε το γεγονός αυτό στη ψυχολογία τους και τέλος έγινε η καταγραφή κάποιων έντονων περιστατικών.  (EL)
The phenomenon of "latchkey kids" appears to have coincided with the founding of the all-day school institution and refers to young children, mainly elementary school students who remain without adult supervision, several hours after school until Parents return from work. The research on this phenomenon is limited and there are few references to the Greek educational context in recent years, making  necessary its investigation.PurposeThe purpose of this study is to investigate students' views on this phenomenon and in particular their personal experiences from their school age.MethodologyThe quantitative research approach was adopted because this topic has not been explored by quantitative methods, and its purpose was to generalize conclusions. The 310 students who participated in the study were asked to respond to a self-report questionnaire. Sampling was convenient (convenience sampling). The questionnaire included two sections. The first section referred to student demographics. The second included questions about students' experiences.ConclusionsThe analysis of the primary data revealed that a percentage of the participants could be considered key children.Respondents were initially asked to answer yes / no to the question: "When your students were in elementary school did both of your parents work?" In order to examine, and based on the rest of the results, whether or not the work of the parents affects the existence of " of children with the key. " In this question, students who answered “yes” were the dominant percentage with 60.06% and “no” the remaining 38.96%. As expected, the fact that both parents were working contributed significantly to the phenomenon of "children with the key" as a result of the correlation of variables. Another significant statistical difference was found between the parents who both worked compared to the hours spent alone at home and the comparison of the hours spent alone at home with only one working parent. Concerning all-day school, the survey found that 28.43% of key children attended full-time school. Most went because of their parents' work, however, and the percentage that said he went to full-time school and met his friends was significant, with about 70% not attending All Day. In addition, the experiences of the students regarding their activities while they were alone at home were recorded, the impact of this event on their psychology and finally some intense incidents were recorded. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

παιδιά με το κλειδί (EL)
ολοήμερο σχολείο (EL)
kids with the key (EN)
all day school (EN)


Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Αγγλική γλώσσα

2020-07-28


Research Center of Psychophysiology and Education (EL)

2529-1157
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης; Τόμ. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 800-825 (EL)
Panhellenic Conference of Educational Sciences; Vol. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 800-825 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2020 Μαρία Τότσα (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.