Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Πολιτική: Ο Προσδιορισμός της Σχέσης. Τα Διλήμματα στις Εφαρμογές.

 
This item is provided by the institution :
Hellenic Association of Social Policy
Repository :
Journal of Social Policy  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Πολιτική: Ο Προσδιορισμός της Σχέσης, τα Διλήμματα στις Εφαρμογές (EL)
Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Πολιτική: Ο Προσδιορισμός της Σχέσης. Τα Διλήμματα στις Εφαρμογές. (EN)

Ζάννης, Παναγιώτης

Η Κοινωνική Οικονομία αποτελεί πλέον έναν από τους κύριους πυλώνες στην Κοινωνική Πολιτική. Ωστόσο, υφίσταται έντονος προβληματισμός, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και στις πρακτικές, για τη φύση της σχέσης και το ρόλο της στο πλαίσιο του σχεδιασμού πολιτικών. Στο άρθρο αναλύονται ορισμένες κύριες πτυχές αυτών των ζητημάτων που συνδέονται με τις πλουραλιστικές κατευθύνσεις και τις σύγχρονες τάσεις ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης στο πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας και στην απασχόληση, με παράδειγμα το νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Το κύριο συμπέρασμα που τεκμηριώνεται είναι ότι η Κοινωνική Οικονομία αποτελεί ένα εξαιρετικά ετερογενές πεδίο, όπου οι ολιστικές λογικές είναι αδόκιμες, και ο κεντρικός σχεδιασμός οφείλει να διακρίνει τις διαφορετικές οργανώσεις και πρακτικές που τη συνιστούν. (EL)
The Social Economy is a main pylon in contemporary Social Policy. However, there is scepticism, both in theory and practice, for the nature of this relationship and its role in the context of policy making. In the article are being analyzed some key aspects that are related to the pluralistic orientations and the current trends of privatization and commercialization of Social Policy. Particular emphasis is given to the fields of social protection and employment, by example the legal framework for the operation of social cooperatives inGreece. The main conclusion is that Social Economy is an extremely heterogeneous field, where a holistic logic is inappropriate, and central planning has to discern the different organizations and practices it includes. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Κοινωνική Πολιτική (EL)
απασχόληση (EL)
κοινωνική φροντίδα (EL)
κοινωνικές επιχειρήσεις (EL)
Κοινωνική Οικονομία (EL)
Social policy, social economy, social enterprises, social protection, employment (EN)
Social Polic, Social Economy (EN)

Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής (EL)
Hellenic Association of Social Policy (EN)

Κοινωνική Πολιτική

Greek

2017-07-10


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (EL)

2241-8652
Κοινωνική Πολιτική; Vol 3 (2015); 109 - 124 (EL)
Social Policy; Vol 3 (2015); 109 - 124 (EN)

Copyright (c) 2016 Παναγιώτης Ζάννης (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)