Η Φτώχεια στο Δήμο Αθηναίων: Στατιστικοί Δείκτες και Ποιοτική Ανάλυση

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Journal of Social Policy  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΗ Φτώχεια στο Δήμο Αθηναίων: Στατιστικοί Δείκτες και Ποιοτική Ανάλυση (EL)
Η Φτώχεια στο Δήμο Αθηναίων: Στατιστικοί Δείκτες και Ποιοτική Ανάλυση (EN)

Υφαντόπουλος, Γιάννης
Πετράκη, Μαρία

Το άρθρο αυτό εξετάζει τους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων. Χρησιμοποιούνται στοιχεία από δειγματοληπτική έρευνα που διενεργήθηκε το β΄ εξάμηνο του 2012 σε τυχαίο δείγμα 800 νοικοκυριών.Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής: Ποιά είναι η έκταση και το βάθος της φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων; Ποιές είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου; Ποιοί είναι αυτοί που πλήττονται περισσότερο από την κρίση; Υπάρχουν διαφορές στη φτώχεια μεταξύ Συνόλου Ελλάδος και Δήμου Αθηναίων; Η ανάλυση των στοιχείων βασίζεται σε απλές  και σύνθετες κατανομές καθώς και σε σχετικούς ποσοτικούς δείκτες  και ποιοτικές αναλύσεις. Ιδιαίτερα, αναδεικνύεται ότι ο κίνδυνος φτώχειας στην Αθήνα κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, τα οποία όμως είναι χαμηλότερα από ότι ισχύει για το σύνολο της χώρας (έτος 2013: 23,1%).Καθώς οι κοινωνικές δαπάνες περιορίζονται λόγω της κρίσης, διαπιστώνεται ότι οι στοχευμένες πολιτικές σε τοπικό επίπεδο είναι απαραίτητες για την ανακούφιση των ομάδων κάτω από το όριο φτώχειας και όσων πλήττονται από την οικονομική ύφεση. (EL)
This article examines the social and economic factors affecting the risk of poverty in theMunicipalityofAthens. We used data from the sample survey conducted at the second half of 2012 to a random sample of 800 households.The research questions are as follows: What is the extent and depth of poverty in Athens municipality? Which are the risk groups? Who are the most affected by the crisis? Are there any differences between poverty rate in Athens municipality and the total population in Greece?The data analysis is based on simple and complex distributions as well as relative quantitative indicators and qualitative analyses. In particular, it reveals that the risk of poverty in Athens is high, but lower than that of the whole country (2013: 23.1%).As social expenditure are limited because of the crisis, the survey demonstrates that targeted policies at the local level are necessary to relief groups below the poverty line and those affected by the economic downturn. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

φτώχεια (EL)
κοινωνική πολιτική (EL)
Κοινωνική Πολιτική (EL)
οικονομική ύφεση (EL)
τοπική κοινωνία (EL)
ομάδες υψηλού κινδύνου (EL)
social policy (EN)
local community (EN)
Poverty (EN)
high risk groups (EN)
Social Exclusion (EN)
economic recession (EN)
poverty (EN)
Local Level (EN)


Κοινωνική Πολιτική

Greek

2017-07-10


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (EL)

2241-8652
Κοινωνική Πολιτική; Vol 4 (2015); 28 - 57 (EL)
Social Policy; Vol 4 (2015); 28 - 57 (EN)

Copyright (c) 2016 Μαρία Πετράκη, Γιάννης Υφαντόπουλος (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)