Εθνικό Σχέδιο Δράσης και Προτάσεις Αντιμετώπισης του Trafficking στην Ελλάδα

 
This item is provided by the institution :
Hellenic Association of Social Policy
Repository :
Journal of Social Policy  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Εθνικό Σχέδιο Δράσης και Προτάσεις Αντιμετώπισης του Trafficking στην Ελλάδα (EL)
Εθνικό Σχέδιο Δράσης και Προτάσεις Αντιμετώπισης του Trafficking στην Ελλάδα (EN)

Κόφφας, Στέφανος
Παπαδημόπουλος, Ιωάννης
Πάττα, Ευθυμία
Ασπρίδης, Γιώργος
Σδρόλιας, Λάμπρος

Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται προσπάθεια να εξεταστεί και να αναλυθεί το trafficking ως προς την εθνική πολιτική διαχείρισης στην Ελλάδα, τις ιδιαιτερότητές του, εξειδικεύοντας και εστιάζοντας κυρίως στην εφαρμογή προσανατολισμένων σε έργα (projects) οργανωτικών διαρθρώσεων και στρατηγικών διαδικασιών, ως την αναγκαία επιλογή- προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του μείζονος αυτού κοινωνικού προβλήματος. Ως κύριο στοιχείο ανάλυσης περιγράφεται η οργανωμένη προσπάθεια του κράτους, το οποίο λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του trafficking στην Ελλάδα, των συγκεκριμένων δομών και προγραμμάτων που υπάρχουν, να εφαρμόσει μια αποτελεσματική πολιτική αντιμετώπισης του φαινομένου. Στη βάση των εφαρμοζόμενων αυτών πρακτικών αντιμετώπισης, καταδεικνύονται μέσω της SWAT ανάλυσης τα αδύνατα σημεία τους και προτείνονται μια σειρά παρεμβάσεων διοικητικής και οργανωτικής φύσεως. Σημαντικό στοιχείο των προτεινόμενων αλλαγών αποτελεί ο συντονισμός και η επικοινωνιακή πολιτική μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του φαινομένου εμπορίας προσώπων στην Ελλάδα καθώς και τις ελλείψεις των υπαρχουσών δομών.  (EL)
 The current paper endeavours to investigate and analyze trafficking in regard to the national management policy of Greece and its particularities, by specializing and focusing, primarily, on the application of project-oriented organizational restructuring and strategic processes, as a necessary choice/requisite to address this major social problem.  A primary element of the analysis is the description of the organized effort of the state to implement an effective policy to address the phenomenon by taking into account the characteristics of trafficking in Greece, and the existing structures and programmes.  The weak points of the practices applied are highlighted by using SWAT analysis and a series of administrative and organizational interventions are proposed.  An important element of the proposed changes is the coordination and communication among the parties involved, while considering the characteristics of human trafficking in Greece, as well as the deficiencies of the existing structures.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εμπορία προσώπων (EL)
εθνική πολιτική διαχείρισης (EL)
Trafficking (EL)
πρακτικές αντιμετώπισης (EL)
οργανωτικές διαρθρώσεις και στρατηγικές διαδικασίες (EL)
Ελλάδα (EL)
επικοινωνιακή πολιτική (EL)
Trafficking (EN)
Trafficking, Greece, national policy, management practices, organizational structures and strategic processes, communication policy (EN)

Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής (EL)
Hellenic Association of Social Policy (EN)

Κοινωνική Πολιτική

Greek

2017-07-10


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (EL)

2241-8652
Κοινωνική Πολιτική; Vol 6 (2016); 110-129 (EL)
Social Policy; Vol 6 (2016); 110-129 (EN)

Copyright (c) 2016 Στέφανος Κόφφας, Ευθυμία Πάττα, Γιώργος Ασπρίδης, Ιωάννης Παπαδημόπουλος, Λάμπρος Σδρόλιας (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)